TOPICS

การตั้งค่าสำหรับ Home Workers

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เข้าออฟฟิส (พนักงานที่ทำงานจากบ้าน) ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการตั้งค่าสำหรับ Access Policy No. 4-2 ในรูปด้านล่าง
Screen_Shot_2016-02-23_at_11.19.51_Home.png

 

[FULL] การตั้งค่า Access Policy Group

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการตั้งค่า Access Policy Group อื่นๆท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:
HDE Access Control Admin Console Guide : User Settings (Access Policy Groups)

1) ตั้งค่า Access Policy Group (สำหรับ Home Workers)

ในหน้าต่างสำหรับเพิ่ม "Access Policy Groups" ใหม่ ท่านสามารถสร้าง policy group ตามค่าที่อยู่ในช่องสีฟ้าในรูปด้านล่าง
Screen_Shot_2016-02-24_at_12.11.20.png
*Note

- การตั้งค่าตามค่าด้านบนนั้นจะอนุญาตผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถเข้าใช้คลาวด์เซอร์วิสได้ผ่าน HDE Secure Browser โดยจะต้องผ่าน OTP (One-time Password)

          
Was this article helpful?