TOPICS

ต้องติดตั้ง HDE Email Archive อย่างไรในกรณีที่ต้องการเฉพาะผู้ใช้บางส่วนใช้งาน?

สำหรับ G Suite

Question:

ต้องติดตั้ง HDE Email Archive อย่างไรในกรณีที่ต้องการใช้กับผู้ใช้บางส่วนในโดเมนเท่านั้น?

Answer:

Step 1 - ล็อกอินเข้า "Google Admin Console" ไปที่ "Users" 

Step 2 - ในหน้า "Users" กดไปที่ไอคอนตามรูปด้านล่างแล้วเลือก "Add sub organization"

Step 3 - ตั้งชื่อตามที่ท่านต้องการ (ex. HDE Email Archive Group) -> กด "CREATE ORGANIZATION" เพื่อทำการสร้าง

Step 4 - หลังจากสร้าง sub organization -> กดเลือกผู้ใช้แล้วกดไอคอน "Move to another organization" ที่อยู่ด้านบนตามรูปด้านล่าง

Step 5 - กดเลือก Organization ที่ท่านพึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อสักครู่

Step 6 - กด "CONFIRM"

Step 7 - หลังจากสร้าง Organization เรียบร้อยแล้ว กลับไปที่หน้า "Apps" -> กดเลือก "G Suite"

Screen_Shot_2017-05-29_at_15.02.44.png

Step 8 - ไปที่ "Gmail"

Step 9 -ในหน้า "Settings for Gmail" กด "Advanced settings"

Step 10 - ใน "General Settings" เท็บใต้ช่อง "ORGANIZATIONS" กดไปที่ Organization ที่ท่านพึ่งสร้างขึ้นเมื่อสักครู่

Note: กรุณาทำการตั้งค่าทั้งหมดภายใน Organization นี้เพื่อทำการติดตั้งสำหรับแค่ผู้ใช้ที่อยู่ใน Organization นี้ 

Step 11 - กรุณากลับไปหน้าก่อนหน้านี้เพื่อทำการติดตั้งต่อ ติดตั้ง HDE Email Archive (G Suite) จากขั้นตอน 2) ติดตั้ง Routing ต่อไป Step 1

          
Was this article helpful?

Frequently Asked Questions (FAQs)